เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2012
ปรับปรุง 04/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 730,157
Page Views 919,874
สินค้าทั้งหมด 1
 

เตรียมตัวก่อนตาย

เตรียมตัวก่อนตาย

คำสั่งพ่อ

 

                สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตรัสเตือนไว้ว่า  ปมาโท  มจฺจุโน  ปทํ  ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย สังขารร่างกายอยู่ไม่นานนักก็จักแตกสลายชีวิตเป็นอยู่ได้ไม่เกิน  ๑๐๐  ปี  ก็ต้องจากกันไป  วิสัยของผู้มีปัญญา  จึงมิควรตั้งอยู่ในความประมาทพึงฝึกหัดซ้อมจิตให้รู้เท่าทันต่อความเป็นไปของชีวิต  ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า  “รู้เท่าเอาไว้กัน  รู้ทันเอาไว้แก้”

          วิธีที่จะเผชิญกับความตายได้อย่างไม่สะทกสะท้าน  หวาดกลัว  ต้องอาศัยการเตรียมดังที่โบราณท่านสอนให้เตรียม  ดังนี้

๑.      เตรียมตัวก่อนตาย

๒.    เตรียมกายก่อนแต่ง

๓.    เตรียมน้ำก่อนแล้ง

๔.     เตรียมแบงค์ก่อนจะเดินทาง

การที่เราทำอะไรขาดตกบกพร่อง  หรือไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้  ล้วนเกิดจากการไม่ได้เตรียมหรือเตรียมแต่ไม่พร้อม  แม้การตาย  หากตายอย่างเตรียมพร้อมแล้ว  จะอยู่หรือไปก็ไร้ปัญหา  เข้าลักษณะที่ว่า  “อยู่ก็ไม่ลำบาก  จากก็ไม่ลำเค็ญ  อยู่ก็สบาย  ไปก็สะดวก”  มองข้างหน้ามีหวังมองข้างหลังมีสุข

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส  อุปัชฌาย์ของอาตมา  ท่านเทศน์เรื่อง  “เตรียมตัวก่อนตาย”  ไว้จับใจมาก  ขออัญเชิญนำมาขยายให้ทุกท่านได้สดับต่อเป็นข้อคิด  ณ  ที่นี้

 

ตรียมพร้อม - ซ้อมตาย

 

                ท่านกล่าวไว้ว่า  “เกิดเป็นคนแล้วต้องเตรียม  ถ้าไม่เตรียมเสียเหลี่ยมของความเป็นคน”  และเสนออุบายวิธีเตรียมตัวก่อนตายไว้  ๔  วิธี  ดังนี้

๑.    ทำบุญเป็นนิจ

๒.    คิดถึงความตาย

๓.    วิจัยสมบัติ

๔.    จัดการเรื่องหนี้

ประการที่  ๑  คำว่า  “บุญ”  เป็นชื่อของความสุข,  ความดี,  เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า  การสั่งสมบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุข  ชีวิตจะราบรื่นหรือล้มลุกก็เพราะบุญที่ทำกรรมที่สร้าง  ดังคำที่ท่านกล่าวว่า  “ยามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รัก  หากบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วย  ที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่าย”  เพราะฉะนั้น  พึงทำบุญไว้ให้มากจักได้สุขสบายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประการที่  ๒  การระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เสมอ  จัดเป็นมรณานุสสติ  จักได้คลายความประมาทมัวเมา  ความยึดมั่นถือมั่น  ฝึกจิตให้คุ้นชินกับความตาย  จนกระทั่งมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดา  จัดเป็นผู้มีขวัญดี  ไม่หวั่นไหว  ยามร้ายคือมรณะมาถึง  ดังคำกลอนสอนใจในอุทานธรรมตอนหนึ่งว่า...

คิดถึงความตายสบายนัก
มันหักรักหักหลงในสงสาร
บรรเทามืดโมหันต์อันธกาล
ทำให้หาญหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจฯ

ประการที่  ๓  คำว่า  “วิจัยสมบัติ”  หมายถึง  แยกแยะ  แบ่งสรร  ปันส่วน  ในทรัพย์สินมรดกให้เรียบร้อย  หรือทำพินัยกรรมไว้ให้ดี  ป้องกันลูกหลานที่ขาดคุณธรรมและจิตสำนึกทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงสมบัติ  ภายหลังการจากไปของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย  มีไม่น้อยที่ปล่อยให้ผีพ่อแม่กลายเป็นผีอนาถา  ไร้ญาติขาดมิตรหมดผู้เหลียวแล  แม้แต่จะทำบุญอุทิศหรือกรวดน้ำไปให้  ในถิ่นฐานชนบทจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆ

บางผีเคยพบต้องเป็นศพตกค้าง                        อยู่ในหลุมฝังขุดขึ้นเผากันไม่ได้
อนาถอย่างยิ่งเพราะลูกหญิงลูกชาย                 เขามัวแต่จ้างทนายต่อสู้คดี
ขึ้นโรงขึ้นศาลประหารวงศ์ญาติ                         แย่งชิงสมบัติของผู้เป็นผี
ว่ากันแหลกเหลวเรื่องเลวกาลี                            แสนสมเพศแต่ผีต้องมาถูกลอยแพ
ต้องเฝ้าป่าช้าคิดแล้วน่าอนาถ                            ก็เพราะสมบัติของตัวแท้ๆ  ฯ

สมบัติ  จะกลายเป็น  วิบัติ  หากไม่จัดการแยกแยะ  จัดการแบ่งสรร  ปันส่วนให้เรียบร้อย

ประการที่  ๔  จัดการเรื่องหนี้  คำว่า  “หนี้”  หมายถึงสิ่งที่เราจะต้องจ่ายต้องใช้ทดแทน  จะหลบเลี่ยงบ่ายเบี่ยงไม่ได้  ถือว่ามีความผิด  ไม่ผิดกฎหมาย  ก็ผิดกฎแห่งศีลธรรมทุกชีวิตที่เกิดมาต่างก็หนีหนี้ไม่พ้นด้วยกันทั้งสิ้น  หนี้อะไรบ้างที่ผูกพันกับชีวิตอยู่ตลอดเวลาเช่น

๑.      หนี้ชีวิต

๒.    หนี้บุญคุญ

๓.    หนี้ทรัพย์สินเงินทอง

๔.      หนี้เวรหนี้กรรม

หนี้ทั้งสี่ประเภทนี้  หนี้ชีวิตถือว่าสำคัญที่สุด  พ่อแม่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของลูก  เพราะท่านให้ยอดของทรัพย์  คือชีวิตเลือดเนื้อ  เมื่อมีโอกาสพึงจัดการชำระหนี้  ด้วยวิธีกตัญญูกตเวที  ตอบแทนความดีของท่าน  ด้วยการเลี้ยงดูท่านทั้งกายและใจ  อย่าปล่อยให้ท่านอดอยากลำบากกายใจยามแก่ชรา  พึงแบ่งเบาภาระด้วย  ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน  รักษาวงศ์ดำรงตระกูลไว้  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมให้ท่านไว้วางใจ  เพื่อท่านจะมอบมรดกให้ครอบครองในภายหน้า  ยามท่านเจ็บไข้ไม่นิ่งดูดายต้องเยียวยารักษา  ถึงคราวมรณาต้องจัดการงานศพให้

          ผู้ที่เตรียมพร้อมได้ครบทั้ง  ๔  วิธี  ดังกล่าวนี้  ย่อมมีหลักประกันได้ว่า  “อยู่ก็สบายไปก็สะดวก”  เหมือนเดินทางในที่โล่ง  ย่อมโปร่งใสทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

 

  Copyright 2005-2012 www.sati99.com All rights reserved.
view