เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2012
ปรับปรุง 04/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 730,016
Page Views 919,729
สินค้าทั้งหมด 1
 

60 ชั่วโมง กับเทศนาธรรม

60 ชั่วโมง กับเทศนาธรรม

 

6  ธันวาคม  2546

            คุณสมบัติของศรัทธา              ศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อผู้นั้นพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วว่า  ถูก  เป็นจริง  ก็ยอมรับศรัทธาในเรื่องนั้น  น้ำที่ขุ่นเมื่อแกว่งสารส้มย่อมทำให้โคลนตมตกตะกอนเป็นน้ำใส  ศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อใดใจก็ใสเช่นกัน  ศรัทธามีหน้าที่เหมือนสารส้ม  เมื่อโยคีปฏิบัติกำหนดได้อย่างดี  มีสติห่างไกลจากความเศร้าหมองอันเกิดจากการกระทบ  ทำให้ไม่สบายใจ  เกิดโทสะ  พยาบาท  ดังนั้น  เมื่อไม่ส่งจิตไปอื่น  เอาจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำหนด  จิดใจก็จะใส  บริสุทธิ์  เกิดศรัทธา  และเชื่อว่าการปฏิบัติเป็นของจริง  ยอมรับได้  ศรัทธาจะแรงมากขึ้น  มีปรากฎให้เห็น  โยคีจะเคยประสบด้วยตนเอง

            ศีลในมรรคมีองค์ 8  มี 3 ข้อ คือ

                        1. สัมมาวาจา

                        2. สัมมากัมมันตะ

                        3. สัมมาอาชีวะ

            ศีล 3 ข้อนี้จะป้องกันกิเลสอย่างหยาบ  เมื่อไม่มีอกุศลทางกาย  ทางวาจา  ตนติเตียนตนเองไม่ได้  จึงได้ประโยชน์ทันทีเมื่อประพฤติโดยเคร่งครัดเรื่องศีลได้  เป็นที่เชื่อถือของคนทั้งหลาย  ศีลเป็นการประกอบกุศลกรรม  เป็นผู้สามารถควบคุมตนเองได้  ชนะใจตนเองได้  โลกนี้มีสันติได้ก็ต่อเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้น  คือ  มีศีลบริสุทธิ์  เรื่องของสมาธิ  ถ้าต้องการกำหนดสติอย่างมีประสิทธภาพ  คือ  การกำหนดอย่างมีพลัง  แม่นยำ  ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ ๆ กำหนด  ไม่ใช่กำหนดแต่เพียงผิว ๆ  ต้องจมลึกถึงใต้ผิวที่กำหนดด้วย  เมื่อสามารถกำหนดได้ย่อมเกิดความสงบ  ความมั่นคง  ความปลอดโปร่ง  อิสระทางใจ  ก่อให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติต่อเพราะเห็นสภาวะของรูปนามตามความเป็นจริง  ความท้อถอยในการปฏิบัติก็จะไม่มี

 

15 ธันวาคม 2546

            ผู้ปฏิบัติจะต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ เป็นเบื้องต้น จะต้องกำหนดจุดศูนย์กลางพอง- ยุบ  เพ่งอาการพอง- ยุบให้ชัด จดจ้องไปที่อาการพอง- ยุบ  โยคีจะต้องพยายามศึกษา วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และทำตาม  STEP  BY  STEP ทุกขั้นตอน เมื่อโยคีปฏิบัติแล้ว ก็ย่อมมีธรรมะรักษา ผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งจะต้องไม่ประมาท คือรักษาอารมณ์ของเรา  ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีความประมาท อยู่ตลอด เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท การปฏิบัติของเราก็จะเจริญไปเรื่อยๆ  ความสุขที่แน่นอน คือการปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐานสี่ ต้องมีวิริยะ พากเพียร มีศีล มีสมาธิ  เมื่อมีสิ่งเหล่านี้ เราก็จะประสพแต่ความสุข การปฏิบัติก็ก้าวหน้า

 

16  ธันวาคม 2546

            เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติ  โยคีปฏิบัติมาได้ 2 อาทิตย์แล้ว  โยคีก็คงปฏิบัติได้ดีขึ้น สติ สมาธิก็คงดีขึ้น  พยายามตั้งใจฟังธรรม  ภิกษุจะเอาชนะ โลภะ โทสะ โมหะ  จะต้องมีความเพียร ฉันทะ เป้าหมายของทุกคน ที่มาที่นี่คือ  พระนิพพาน  

            การปฏิบัติเท่านั้นที่จะไปสู่เป้าหมาย  โยคีทุกคน  Serve  Awareness   คือการกำหนดรู้เข้าใจ เวลา   Wondering  mind  คือจิตฟุ้งไป  พยายามกำหนดจับอาการพอง ยุบให้ได้  เมื่อมีสติดีขึ้น  อาการพองยุบจะชัดเจนขึ้น  เน้น  ให้มีสติอยู่กับอาการพอง ยุบ  ซึ่งจะมีอาการ 3 ลักษณะคือ  สามัญลักษณะ  สังขตะลักษณะ สภาวะลักษณะ  ถ้าจิตเราไม่สงบจะไม่เห็นพอง ยุบชัดเจน  ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ถ้าเราไม่มีสติดี  ก็จะเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นต้องพยายามกำหนด  ไม่เฉพาะเวลานั่งเท่านั้น

            ต้องกำหนดทุกอิริยาบท  เพราะฉะนั้นทุกคนควรปฏิบัติให้มีความเพียรสูง  เพื่อบรรลุเป้าหมายคือ    พระนิพพาน  จึงต้องใช้ความเพียรให้มาก

 

17 ธันวาคม 2546

            เรื่องการปฏิบัติ  การกำหนดอารมณ์ภายนอก  ให้กำหนดทุกอย่างที่เกิดขึ้น  แม้แต่ความเจ็บปวดก็ต้องยอมรับและอดทน

            โยคีมาจากโยคะ  หมายถึงผู้ต่อสู้กับความเจ็บปวด  ถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  กิเลสก็จะไม่ครอบงำ  ถ้าปฏิบัติไม่ต่อเนื่องกิเลสก็จะเข้า  ไม่ได้ผลเท่าที่ควร  ต้องให้ต่อเนื่อง  ต้องอดทนอย่างสูง  ใช้ความเพียรให้มาก

 

18 ธันวาคม 2546

            ความเหมาะสม  สัปปายะ 7 อย่าง

                        1. อาวาสะสัปปายะ  ที่อยู่สัปปายะ

                        2. โควจรสัปปายะ  สถานที่ไปบิณฑบาตรไม่ไกลนัก

                        3. ผัสสะสัปปายะ  ได้อยู่ครูบาอาจารย์ที่ดี

                        4. บุคคลสัปปายะ  คือมีมิตรสหายที่ดี

                        5. โภชนะสัปปายะ  อาหารเป็นสัปปายะ

                        6. อุตุสัปปายะ  คือที่ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป

                        7. อิริยะสัปปายะ  คืออิริยาบทยืน เดิน นั่ง  พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านั่งที่ดีที่สุดคือ  ขวาทับซ้าย

            สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ  noted  avery  arising Yoke  will  be  Good  Yoke  will  be  mindfulness noted  avery  arising

 

19 ธันวาคม 2546

            เรื่องขณิกสมาธิ  กับ อัปนาสมาธิ

            สมาธิสัจจะนิมิตตะ  คือ จะมีภาพเป็นนิมิต เป็นสมถะอย่างหนึ่ง   ถ้ากำหนดพอง ยุบต่อเนื่องก็จะเห็นพอง ยุบมากขึ้น ทำให้มีกำลังสมาธิมากขึ้น ก็จะปิดประตูมิให้นิวรณ์เข้า

  Copyright 2005-2012 www.sati99.com All rights reserved.
view