เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2012
ปรับปรุง 04/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 729,963
Page Views 919,676
สินค้าทั้งหมด 1
 

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อพระครูปลัดประจากสิริวณฺโณ ได้สร้างอาคาร ที่พักและศาลาปฏิบัติธรรม ใช้ชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดพันหลัง” ณ บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พุทธศาสนิกชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม มีเนื้อที่จำนวน ๑ ไร่เศษ
    ภายในศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดพันหลัง มีอาคารสิ่งก่อสร้างจำนวน ๓๑ หลัง คือ
    ๑. ศาลาปฏิบัติธรรม ๒ หลัง คือ
        ๑.๑ ศาลาปฏิบัติธรรม ธีระสานต์ สร้างถวายโดย ครอบครัวคุณแม่สุคนธ์ ธีระสานต์
        ๑.๒ ศาลาธรรมจักษุ สร้างถวายโดย ครอบครัวคุณแม่หงวดแซ่อึ๋ง
    ๒. ศาลาสอบอารมณ์แก้วอาศรม ๑ หลัง สร้างถวายโดย คุณสมพิศ แซ่ก่ำ
    ๓. โรงครัวภูเก็ตสามัคคี ๑ หลัง สร้างถวายโดย คณะศิษยานุศิษย์ ที่ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค
         จ.ภูเก็ต

    ๔. กุฏิพระวิปัสสนาจารย์ ๒ หลัง สร้างถวายโดย คุณเฉลิมพล คุณเกยูร น.ส.เพ็ญโสม อัสสกุล และครอบครัวโรจนตันติกุล
    ๕. กุฏิผู้ปฏิบัติธรรม ๒๕ หลัง สร้างถวายโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ
    หลังจากเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานมาระยะหนึ่งปรากฏว่าอาคาร ที่พักและศาลาปฏิบัติธรรมนั้น ไม่เพียงพอต่อการรองรับความต้องการในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในการเข้าปฏิบัติธรรม ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ


ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
    ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คุณสมพิศ แซ่ก่ำ และครอบครัวแห่งศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค จังหวัดภูเก็ต ได้มีจิตมหากุศลซื้อที่ดินจำนวน ๔๔ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา เพื่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่กว้างขวาง สะดวก สบาย สงบ เป็นที่สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้หลวงพ่อพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ ได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติที่ท่านได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติมา ให้แก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที่ โดยได้เริ่มก่อสร้างวางศิลาฤกษ์ในวันมาฆบูชา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี (วิเชียร อโนมคุโณ) เจ้าคณะภาคที่ ๗ มาเป็นประธาน โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี”

ความหมายชื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณังฉลิมราช ๖๐ ปี
    ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี คำว่า ตาณังเลณัง เป็นภาษาบาลี เป็นคำนิยามของพระนิพพาน
    คำว่า “ตาณัง” หมายความว่า นิพพานปกป้องบุคคลให้พ้นจากอบาย เป็นต้น
                                               (นิพพาน ชื่อว่า ตาณะ เพราะอรรถว่า ต้านทาน)

    คำว่า “เลณัง” หมายความว่า ธรรมเป็นที่หลบซ่อน หรือหลีกจากภัยในสงสาร
                                               (นิพพาน ชื่อว่า เลณะ เพราะอรรถว่า เป็นที่หลีกเร้น)

    รวมคำว่า “ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง” หมายความว่า  ศูนย์ปฏิบัติธรรมอันเป็นที่ต้านทาน  เป็นที่หลบซ่อน
    หรือหลีกเร้นภัยในสงสาร

    ส่วนคำว่า “เฉลิมราช ๖๐ ปี” คือ การเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบรอบ ๖๐ ปี

วัตถุประสงค์ในการสร้างศูนย์ฯ
     ๑.  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     ๒.  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสที่ครองราชย์ครบ ๖๐ ปี
     ๓.  เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชา เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่หลวงพ่อพระครูปลัดประจากสิริวณฺโณ
     ๔.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติ และเผยแผ่การศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งในด้านปริยัติและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
     ๕.  เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา
     ๖.  เพื่อเป็นพลวปัจจัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานสืบไป

     การก่อ สร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนจาก คุณสมพิศ แซ่ก่ำ และครอบครัว ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา และจากคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อพระครูปลัดประจากสิริวณฺโณ ในช่วงที่การก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ยังไม่แล้วเสร็จ ได้มีการจัดอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึง ๒ ครั้ง คือ
     ๑.  การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ ๕-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผู้เข้าปฏิบัติ จำนวน ๘๘ คน
     ๒.  การอบรมวิปัสสนากรรมฐานพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพระนิสิตเข้าอบรม จำนวน ๔๖ รูป

จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี มีสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ คือ
     ๑. จิตตปริโยทปนศาลา ๑ หลัง
     ๒. ระเบียงคต
     ๓. ศาลาสอบอารมณ์ ๖ หลัง
     ๔. กุฏิสำหรับพระสงฆ์และคฤหัสถ์ ๙๑ หลัง
     ๕. อาคารต้อนรับศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
     ๖. ศาลารับอาหาร ๓ หลัง
     ๗. ห้องพักวิทยากร ๔ หลัง
     ๘. กุฏิรับรองพระเถรานุเถระ และพระวิปัสสนาจารย์ ๓ หลัง

Page :  1  2  [Next]
  Copyright 2005-2012 www.sati99.com All rights reserved.
view